Latest Posts
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพ คุณสมชาย ยิ้มสิริ บิดาของคุณสมิง ยิ้มศิริ (รองเลขาธิการหอการค้าไทย, ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และอดีตประธานหอการค้าจังหวัดคุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ ตัวแทนภาคประชาชนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (กศจ.ขอนแก่น)คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น , คุณเจนจิรา หงส์พูนพิพัฒน์ พร้อมด้วย คุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น , คุณจิราทิพย์ ไกรทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น และ คุณนันฐิยา สิริกาญธนานันท์ กรรมการสภาอุตสาหกรรม ร่วมพิธีตักบาตรเทโว ในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560

วิสัยทัศน์


"เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน"
 

OUR STORY

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES, KHONKAEN CHAPTER

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการมาจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527
เป็นสาขาที่ 2 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดย ดร.วิญญู คุวานันท์ ดํารงตําแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ในปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างปีบริหารที่ 12 วาระปี พ.ศ. 2559-2560
โดยการนำของ นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

สภาอตุสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น เราจะเน้นการทำงานในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้น เพราะตระหนักว่า การทำงานเพื่อสังคมในปัจจุบัน ภาคเอกชน ต้องเข้ามามีบทบาทภาระเพิ่มมากขึ้น ด้วยการทำงาน เคียงคู่ไปกับภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาอุตสาหกรรม เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ภาครัฐให้การรับรองอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย และได้รับการยอมรับจากทุกองค์กรภาคส่วน

คณะกรรมการรวมถึงบุคลากรของสภาอุตสาหกรรม จึงพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ในการสนบัสนุนกิจกรรมอันเป็น สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เช่น นโยบายประชารัฐ นโยบายด้านการคมนาคม ขนส่งสาธารณะ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและสังคม ด้านการสาธาณสุข โดยมีเป้าหมายหลัก มุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น ให้พร้อมในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชากรให้เทียบเท่า ประเทศที่พัฒนาแล้ว

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530