งานวิชาการ
คำถามที่พบบ่อย

OUR STORY

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES, KHONKAEN CHAPTER

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการมาจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527
เป็นสาขาที่ 2 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดย ดร.วิญญู คุวานันท์ ดํารงตําแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ในปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างปีบริหารที่ 12 วาระปี พ.ศ. 2559-2560
โดยการนำของ นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
 

วิสัยทัศน์


"เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน"
 
1
A98064DB-9E06-4736-908E-ECEC6F1D2F20

สภาอตุสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น เราจะเน้นการทำงานในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้น เพราะตระหนักว่า การทำงานเพื่อสังคมในปัจจุบัน ภาคเอกชน ต้องเข้ามามีบทบาทภาระเพิ่มมากขึ้น ด้วยการทำงาน เคียงคู่ไปกับภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาอุตสาหกรรม เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ภาครัฐให้การรับรองอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย และได้รับการยอมรับจากทุกองค์กรภาคส่วน

คณะกรรมการรวมถึงบุคลากรของสภาอุตสาหกรรม จึงพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ในการสนบัสนุนกิจกรรมอันเป็น สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เช่น นโยบายประชารัฐ นโยบายด้านการคมนาคม ขนส่งสาธารณะ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและสังคม ด้านการสาธาณสุข โดยมีเป้าหมายหลัก มุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น ให้พร้อมในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชากรให้เทียบเท่า ประเทศที่พัฒนาแล้ว

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530