การประชุมนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 “การสร้างจังหวัดขอนแก่นให้เจริญจริงๆ

นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตฯจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการสภาอุตฯจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมในฐานะถือหุ้น พร้อมผู้ถือหุ้น บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์
December 22, 2016
ร่วมประชุมหารือ “BOI พบนักลงทุนและสื่อมวลชน”
December 22, 2016

การประชุมนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 “การสร้างจังหวัดขอนแก่นให้เจริญจริงๆ

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 น. นางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายสุรสิทธิ์ สุทินฤกษ์ กรรมการสภาฯ ร่วมประชุมนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 “การสร้างจังหวัดขอนแก่นให้เจริญจริงๆ” ใน 5 ประเด็นประกอบด้วย การเป็นข้าราชการที่ดี การจัดระบบบริหารจัดการเพื่อดูแลประชาชนได้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกจังหวัด การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวิถีชีวิตของประชาชน การดูแลรักษาความสะอาดที่สาธารณะและขยายผลโครงการขยะต้นทาง และการสร้างจังหวัดขอนแก่นให้เจริญจริงๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *