เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

สมัยที่ 12 ปีบริหาร 2559-2560


 

นายทรงศักดิ์ ทองไทย

หจก.เอส พี คอนโทรล


เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นางสมิหลา หยกอุบล

บ.โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น จำกัด


รองประธานฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

นายไชยศิริ ลีศิริกุล

บริษัท เค.ซี. รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด


รองประธานฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและสหกรณ์

นายวีระพงศ์ จงปติยัตต์

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเท็มส์ จํากัด


รองประธานฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์

นายอดิศักดิ์ อังศรีประเสริฐ

บริษัทเอ็น เค แอพพาเรล จำกัด


รองประธานฝ่ายการต่างประเทศ

นายชุมพร แสนขวา

บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่


รองประธานฝ่ายพลังงาน

นายภูวไนย์ วงศ์วงสุริยา

สมาร์ทโฟโต้ ปริ้น


รองประธานพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

นายบดินทร์ เสรีโยธิ

บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด


รองประธานฝ่ายโลจิสติกส์

นายประกิต ทองแท่งไทย

โกร์ มิเดย์ กรุ๊ป


รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายธนะ ศิริธนชัย

บริษัท ศิริการกรุ๊ป90 จำกัด


รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจการเงินและการคลัง

นายธรรมรัตน์ จันท่าจีน

หจก.ทรี ที 2009 ทรานสปอร์ต


รองประธานฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs OTOP

นายพิทักษ์ ธนะมงคล

บ้านสวนขวัญ


รองประธานฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายเทพวรรณ์ เตียมไธสง

บริษัทไมซ์โซลูชั่น (ประเทศไทย)จำกัด


รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์

นายชัยชาญ วรนิทัศน์

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด


รองประธานฝ่ายโยธาธิการและผังเมือง

นางสุทธิ์สมร แสงสรุศักดิ์ชัย

ไอ ดี ไดร์เวอร์


รองประธานฝ่ายคมนาคม

นายนิพนธ์ เจริญกิจ

บริษัท เค ซี เมนทอลชีส จำกัด (มหาชน)


รองประธานฝ่ายพลังงานทดแทน

นายปรีชา พันธ์นิกุล

บริษัทอาร์ทูเอ็มโซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด


รองประธานฝ่ายการศึกษาและวิจัย

นายภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์

บริษัทไอเอ็มซี ครีเอติเวชั่น จำกัด


รองประธานฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) การท่องเที่ยว

นายเรเน่ พิทยธาราธร

บริษัท ออลอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด


รองประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุรชัย คชินทักษ

บจก. พรพิวัฒน์ ยานยนต์ ขอนแก่น


รองประธานฝ่ายการพาณิชย์

นางอรุณวรรณ หาญเจริญศักดิ์

บจก.ขอนคอนกรีต


รองประธานฝ่ายวัฒนธรรม

นางลดาวัลย์ ศรีประเสริฐ

บริษัท ว ศรีประเสริฐ


รองประธานฝ่ายแรงงาน

นายธนากร ตีระรัตน์

บจก.อาทิซิน ดีเวลลอปเมนท์


รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นางจิราทิพย์ ไกรทอง

บริษัท ขอนคอนกรีต จำกัด


รองประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายวุฒิไกร สุวรรณวานิช

หจก.ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์


รองประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐ

นายธีระศักดิ์ สุวรรณธาร

บริษัทขอนแก่นพลาสติกประชาสโมสร จำกัด


รองประธานฝ่ายประสานงานภาคเอกชน

นายกิตติศักดิ์ คงธนไพศาลโสภณ

เวริด์ลอว์แอนด์บิสเนส


รองประธานฝ่ายกฎหมาย

นายณฐนน ธนินภัสสร

หจก.เปรมปรีดิ์ โฮมเซ็นเตอร์


รองประธานฝ่ายความมั่นคง

อ.พญ.เมธินี ไหมแพง

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น


รองประธานฝ่ายสาธารณสุข

นายปรัชญา ทองแท่งไทย

หจก.เทพประทานพรวัสดุภัณฑ์


รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายณณท์พัชธี กันตวธีระณัต

บริษัทแก่นนคร คอนกรีต


รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นางสาวอรุณรุ่ง เหล่าสุริยะพงษ์ชัย

อาหารเพื่อสุขภาพและความสวยความงาม


รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นางชลิดา พงษ์พิศ

หจก.โรงน้ำแข็งหลอดศรีนวล


เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นางสาวชมพูนุท ราบรื่น

หอพักเดอะรูมเรสซิเดนซ์


ผู้ช่วยเหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นางสาวสุภาพร ทองพูลพัฒนกูล

หจก.วินัย ขอนแก่น


ผู้ช่วยเหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายภาณุพงษ์ วันจันทึก

บริษัทไซเบอร์เซิร์ฟโซลูชั่น จำกัด


ประชาสัมพันธ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายสุรสิทธิ์ สุทินฤกษ์

บริษัท เอสเอฟ ขอนแก่น จำกัด


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นางธนพร วิสุทธิชัยมงคล

บจก.วิสุทธิชัย


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นางธนวรรณ พิทยธาราธร

บริษัทเมโทรเน็ต เอเชีย จำกัด


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายรพีพงศ์ ศรีพลาวงษ์

หจก.กนกพรเฮิร์บแอนด์สปา


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นางสาวสุลักคณา เกษพานิช

โรงแรมแคสตัส


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายวิศรุต พรศรีเมตต์

บริษัท เพ็ญพรินติ้ง จำกัด


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายภคพล ดีประเสริฐวิทย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายณัฐวุฒิ บัวทอง

บริษัท ราชา เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นางสาวนิศาชล หาญพาณิช

บริษัทขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นางสาวสุรีดา แก้วนารี

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายสมิทธ์ โลจรัส

หจก.สตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายทวีสันต์ วิชัยวงษ์

บริษัทท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายชัยณรงค์ อึ้งพงศ์เพ็ชร์

หจก.รุ่งโรจน์เซอร์วิส (ขอนแก่น)


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายมานะ แก่นศักดิ์ศิริ

บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายยศสุนทร นิจพานิชย์

บริษัท เคเค อุตสาหกรรม


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายศักดิ์ดา ศิริวิชญ์ไมตรี

บริษัท ศิริวิชญ์ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายภารณ ธีรภานุ

บริษัท เอส.พี.ออโต้ โปรดักส์ จำกัด


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายธีชลิต ศรีหล่มศักดิ์

บ.วรริดา โฮลดิ้ง จำกัด


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายโกสินทร์ วรวงษ์

บริษัทโกกุ ยัวร์โฮม จำกัด


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นางอัมภา พรรณเกศา

บริษัท ขอนแก่น แอล เอส เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นางสาวธนววณ พันเทศ


ปฏิคมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล

บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายเอกพงษ์ อังศรีประเสริฐ

บริษัทเอ็นเค แอพพาเรล จำกัด


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นางสาวอมรพรรณ สุตานนท์ไพบูลย์

ห้างหุ้นส่วน แก่นนคร ออโต้พาร์ท ขอนแก่น


กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น