สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 18, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคุณภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้องศรีจันทร์บอลลูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายนพ. ศ. 2560 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องศรีจันทร์บอลลูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ […]
September 18, 2017

คุณวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น พร้อมด้วย คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น คุณสมิหลา หยกอุบล รองประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น และ คุณสมิทธ์ โลจรัส รองประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น ร่วมงาน เลี้ยงแสดงความยินดีกับ ท่านทิพวรรณ กลิ่นแก้ว แรงงานจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น  

  วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 น. คุณวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น […]
September 18, 2017

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมความคืบหน้าการจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธไมตรี 8 องค์กรเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมศิริธนชัย ชั้น 2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมศิริธนชัย ชั้น 2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น […]
September 7, 2017

คุณภูวไนย์ วงศ์สุริยา รองประธานฝ่ายพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. คุณภูวไนย์ วงศ์สุริยา รองประธานฝ่ายพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ณ ห้องดอกคูน […]