สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 7, 2017

คุณวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมงาน เลี้ยงแสดงความยินดีกับ ท่านทิพวรรณ กลิ่นแก้ว แรงงานจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักประกันสังคม

  วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 น. คุณวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น […]
September 7, 2017

ห้องประชุมศิริธนชัย ชั้น 2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดยคุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณสมิทธ์ โลจรัส รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคุณณณท์พัชธี กันตวธีระณัต รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมความคืบหน้าการจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธไมตรี 8 องค์กรเศรษฐกิจ

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมศิริธนชัย ชั้น 2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น […]
September 7, 2017

คุณภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ รองประธานฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์(MICE) และท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดขอนแก่น

  วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.คุณภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ รองประธานฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์(MICE) และท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE […]
September 7, 2017

คุณวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการรับการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูง

         วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. คุณวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการรับการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูง […]