สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 1, 2017

คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น และให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2560 ณ

  วันที่ 28 ส.ค.2560 เวลา 13.30 น. คุณทรงศักดิ์ ทองไทย เลขาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น และให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2560 […]
September 1, 2017

คุณทวีสันต์ วิชัยวงษ์ รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ประเทศไทย) และประชุม HLC ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 5 โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ประเทศไทย) เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะมณฑลทหารบกที่ 23 ณ หอบังคับการบินท่าอากาศยานขอนแก่น อาคารเดิม

  วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.30 น. คุณทวีสันต์ วิชัยวงษ์ รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด […]
September 1, 2017

คุณวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

  วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. คุณวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) […]
September 1, 2017

คุณอดิเรก. หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่นพร้อมด้วย คุณชลิดา พงษ์พิศ เหรัญญิก คุณธีระศักดิ์. สุวรรณธาร คุณภูวไนย์ วงศ์สุริยา รองประธานสภาอุตฯ และ คุณณณท์พัชธี กันตวธีระณัต รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุม 8 องค์กรเศรษฐกิจ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

  วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.30น. น. คุณอดิเรก. หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่นพร้อมด้วย คุณชลิดา พงษ์พิศ […]