สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

August 16, 2017

คุณพิทักษ์ ธนะมงคล คุณภูวไนย์ วงศ์สุริยา และคุณรพีพงศ์ ศรีพลาวงษ์ ข้าร่วมประชุม และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ เพื่อรับฟังข้อเท็จจริง สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ รวมทั้งอุปสรรคและข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมาย

วันอังคาร ที่15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. คุณพิทักษ์ ธนะมงคล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณภูวไนย์ วงศ์สุริยา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคุณรพีพงศ์ ศรีพลาวงษ์ […]
August 16, 2017

คุณวุฒิไกร สุวรณวานิช รองประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

  วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. คุณวุฒิไกร สุวรณวานิช รองประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด […]
August 16, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมหารือ เสนอความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคของโครงการที่ภาคเอกชน ร่วมกับภาครัฐ ได้ร่วมในการขับเคลื่อนเมืองขอนแก่น สู่การเป็นมหานครอย่างยั่งยืน โ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ อาทิ มณฑลทหารบกที่ […]
August 16, 2017

สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ คุณชัยชาญ วรนิทัศน์ รองประธานฝ่ายโยธาธิการและผังเมือง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กับการรับรางวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอิสาน ประจำปี 2560”

      สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับคุณชัยชาญ วรนิทัศน์ รองประธานฝ่ายโยธาธิการและผังเมือง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กับการรับรางวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอิสาน ประจำปี 2560” โดยรับโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีและคุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ […]