สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

August 16, 2017

คุณวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่นเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560

  วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.คุณวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่นเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง […]
August 16, 2017

คุณมานะ แก่นศักดิ์ศิริ กรรมการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด

  วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.คุณมานะ แก่นศักดิ์ศิริ กรรมการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด โดยมีคุณสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ […]
August 16, 2017

คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมและหารือในการจัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่นครั้งที่ 8 /2560” ณ ห้องประชุมศิริธนชัย ชั้น 2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

  วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศิริธนชัย ชั้น 2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นคุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ […]
August 16, 2017

.คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง และ คุณชุมพร แสนขวา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมและหารือในการร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาในการดำเนินโครงการ Smart City ของจังหวัดขอนแก่น

  วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา09.30 น.คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง และ คุณชุมพร แสนขวา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมและหารือในการร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาในการดำเนินโครงการ […]