สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

September 27, 2017

คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมคณะผู้แทนการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์) เยือนนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2560

คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมคณะผู้แทนการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์) เยือนนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2560
September 27, 2017

คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานฝ่ายประสานงานภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ 9/ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานฝ่ายประสานงานภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ […]
September 27, 2017

คุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. คุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น […]
September 22, 2017

คุณวุฒิไกร สุวรรณวานิช และ คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจระดับโต SMEs Strong / Regular level ปี 2560 จัดโดยสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. คุณวุฒิไกร สุวรรณวานิช และ คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจระดับโต […]